Organisatiestructuur en ondernemingsplan

De dagelijkse leiding van Woningstichting Weststellingwerf ligt in handen van de directeur-bestuurder. De uitvoerende organisatie bestaat uit een team van bijna 40 medewerkers en is verdeeld in drie hoofdafdelingen: klanten en service, bedrijfsdiensten en vastgoed beheer en ontwikkeling.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op, en adviseert, de directeur-bestuurder van Woningstichting Weststellingwerf.  In het jaarverslag legt de Raad als orgaan van een maatschappelijk ondernemende organisatie verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Voorzitter
dhr. drs. A. Schenkel

Vice-voorzitter
Dhr. ir. M.T. Jansen MSc MRE

Leden
Mw. E.T. Halman-van der Linden MBA
Dhr. R. Bos
Mw. K. Ronner

Geschiedenis

De geschiedenis in vogelvlucht:

1912: Oprichting ‘Stichting tot verbetering der Volkshuisvesting in de gemeente Weststellingwerf’ door de heer Th.J. Menger, wethouder en inwoner Noordwolde
1912: Directe aanleiding zijn de slechte algemene woonomstandigheden (zelfs nog plaggenhutten!)
1912: Voorlopig bestuur wordt gevormd door oprichter Menger en de heren J. Post en J.C. Pape.
1912: Start bouw eerste 4 woningen op 5 oktober in Noordwolde. Bouwkosten f 6.080 (€ 2.759), grondkosten f 500 (€ 227). Bouwkosten per woning f 1.645 (€ 747). Huurprijs per jaar f 85 (39)!
Na 1912 Na Noordwolde worden woningen gebouwd in Wolvega, weer Noordwolde en dan in de dorpen, waaronder Munnekeburen, Steggerda en Langelille.
1919 Bouw 22 arbeiderswoningen aan de Meenthe in Noordwolde. Het Rode Dorp is een feit.
1940-1945 Geen activiteiten
1947 Eerste bouwactiviteiten starten weer
2009 Het woningbezit van Woningstichting is inmiddels uitgebreid naar 2795 woningen/appartementen, 133 garages en 54 wooneenheden in een woonzorgcentrum.
2011 800 woningen aangewezen voor verkoop
2012 100-jarig jubileum!

Ondernemingsplan 2016 – 2020

Eens in de vijf jaar stelt de woningstichting een plan op voor de komende periode. We noemen dat een ondernemingsplan. Het ‘Ondernemingsplan 2016- 2020’ bestaat op dit moment uit:

Eerst verdienen, dan uitgeven

Het plan voor 2016 – 2020 heeft geen opzienbarende of hemelbestormende inhoud gekregen. Dat was op voorhand ook wat ingewikkeld, want de overheid heeft via de verhuurdersheffing de financiële mogelijkheden van corporaties aanzienlijk beperkt en daarna, via de Woningwet 2015, het werkveld van corporaties verder ingesnoerd. Er is daardoor geen ruimte voor gekke fratsen, als we dat gewild zouden hebben. We blijven bovendien het credo uit het vorige plan volgen: wat we aan geld niet binnenkrijgen, kan er ook niet uit. Dus eerst verdienen, dan uitgeven.

Consistent in beleid, maar niet alles blijft gelijk

Hoewel we daarmee de lijn uit de nu afgelopen periode doorzetten, is niet alles hetzelfde. We gaan in deze periode in totaal minder woningen verkopen dan in de periode die we hebben afgesloten. (Toen ca. 140, nu maximaal ca. 85). De ‘visvijver’ waaruit we verkopen hebben we ook iets aangepast. En meer dan tot nu toe zullen we straks bezig zijn met het herstructureren van woningen en complexen dan met het bebouwen van locaties die tot op dat moment onbebouwd waren of eerst een andere bestemming hadden. Bij herstructureren gaat het om sloop en nieuwbouw, of om ingrijpende renovatie, het betreft in ieder geval ca. 120 bestaande woningen. Daar waar we in het vorige plan nog opschreven dat we ook nieuwbouwkoopwoningen zouden gaan bouwen (wat we uiteindelijk niet gedaan hebben), schreven we nu op dat we de locaties die we daarvoor in eigendom hebben -en die te duur zijn om huurwoningen op te bouwen- zo snel mogelijk willen verkopen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Het draait de komende jaren voor wat betreft de sociale huurwoningvoorraad in Nederland om de grootheden ‘betaalbaarheid’ en ‘beschikbaarheid’. We nemen ons daarom voor om gedurende de  beleidsperiode een gematigd huurprijsbeleid te voeren. Onze volledige reguliere woningvoorraad zal een huurprijs onder de huurtoeslaggrens houden en niet meer dan 10% zal een huurprijs krijgen boven de bij de woningen passende aftoppingsgrens (die 10% bestaat nu ook al als zodanig). Er zullen voldoende woningen met een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens blijven, zodat ook jongeren die bij ons huren desgewenst gebruik kunnen maken van huurtoeslag.

Financiële positie verder versterken

Ondanks het gematigde huurprijsbeleid en de lagere aantallen te verkopen woningen willen we onze financiële positie verder versterken. Een sterke financiële positie is een basisvoorwaarde om zelfstandig verder te kunnen en in onze gemeente het verschil te kunnen maken. Die wens van een sterke financiële positie maakt het noodzakelijk om onze kosten te beheersen. Dat is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan, want daar waar de overheid aan de ene kant zegt dat corporaties het zuiniger aan moeten doen, dwingen ze ons aan de andere kant tot het betalen van heffingen en tot inspanningen en activiteiten die meer geld kosten. Desalniettemin, wij blijven nadrukkelijk op de kleintjes letten. We egaliseren daarnaast door de jaren heen de uitgaven voor onderhoud, energiebesparende maatregelen en investeringen in herstructureringen en zorgen er tegelijkertijd voor dat onze leningenportefeuille kleiner wordt (want dan betalen we minder rente). En wat die energiebesparende maatregelen betreft: eind 2020 willen we geen woningen meer met een G- of F-label en gemiddeld heel dicht tegen een B-label aanzitten. En met een beetje mazzel poetsen we ook de E-labels nog weg.

Klantprocessen verbeteren

We blijven werken aan onze klantprocessen. Die kunnen beter. We blijven daarom de klanttevredenheid op verschillende manieren meten en in het oog houden en doen aanpassingen in onze manier van werken als uitingen van ontevredenheid gebaseerd zijn op fouten in onze processen of in ons gedrag. Zodat we qua klantwaardering niet royaal tot de betere helft van de corporaties in Nederland horen, zoals nu al het geval is, maar tot de beste 25%.

Eigenlijk zijn er dus de komende periode 3 pijlers waar we aan werken: een goede financiële positie, een goede prijs/kwaliteitsverhouding (wat krijg je en wat betaal je?) van ons bezit  en een goede kwaliteit van dienstverlening. We zouden aan het eind van de komende beleidsperiode het liefst willen kunnen zeggen dat we overal net even iets beter zijn geweest dan aan het eind van de periode die nu afloopt. Niet alleen omdat wíj het dan goed hebben gedaan, maar vooral omdat onze huurders daarvan dan de vruchten hebben geplukt.

Inkomenstoets 2021

Woningcorporaties zijn verplicht om het inkomen van huurders te toetsen bij een nieuwe verhuring. 

U kunt in het volgende document lezen hoe u in aanmerking komt voor een woning:
Download Inkomenstoets 2021 (PDF).