Overlast Klachten dienstverlening Provinciale klachtencommissie

Provinciale klachtencommissie

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door onze medewerker(s) bent behandeld, kunt u dit aangeven bij de woningstichting. Eerst bij de betreffende medewerker en daarna bij zijn/haar leidinggevende.  En, vervolgens, als u niet tevreden bent over de afdoening van de klacht, bij de directeur-bestuurder. U krijgt dan van hem een schriftelijke reactie op uw klacht.

Bent u ook dan nog niet tevreden over de afhandeling? Dan staat de weg open naar de provinciale klachtencommissie. Dat geldt ook als de directeur-bestuurder niet tijdig – binnen vier weken – op uw klacht reageert.

Klacht bij de Provinciale klachtencommissie

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen die betrekking heeft op het handelen of nalaten van de woningstichting, een van onze medewerkers of een door ons ingeschakelde derde.

Wie kan een klacht indienen?
Huurders, legale medehuurders, ex-huurders en ingeschreven woningzoekenden kunnen een klacht indienen. Ook een bewonerscollectief, anders dan de overkoepelende huurdersorganisatie, kan een klacht indienen.
Het indienen en laten behandelen van een klacht is gratis.

Wanneer wordt de klacht niet behandeld?
De klachtencommissie neemt een klacht die ergens anders al is voorgelegd (bijvoorbeeld aan de rechter of de Huurcommissie) niet in behandeling – (niet-ontvankelijk verklaren). Ook de volgende klachten worden niet in behandeling genomen:

  • Klachten die betrekking hebben op de huurprijs en/of de servicekosten. Daarvoor zijn de Huurcommissie en de kantonrechter de bevoegde instanties.
  • Klachten die al eerder zijn behandeld door de commissie. Dat is alleen anders als zich nadien nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan.
  • Klachten die betrekking hebben op de handhaving en uitvoering van door de overheid aan de woningcorporatie opgelegde besluiten.
  • Klachten die anoniem of discriminerend van aard zijn.

Tot slot is altijd een eis dat de klager belang heeft bij zijn klacht. Is van dat belang geen sprake (meer) dan neemt de commissie de klacht ook niet in behandeling.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop de directeur-bestuurder van uw woningcorporatie uw klacht heeft afgedaan, kunt u uw klacht schriftelijk  indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie.
Dat kan per e-mail of per brief:

E-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
Brief: Postbus 103, 8860 AC Harlingen

Waar vindt u meer informatie over de Provinciale klachtencommissie?
Meer informatie vindt u op de website van de Provinciale klachtencommissie.

U bent het niet eens met het advies van de Klachtencommissie en/of het besluit van de directeur-bestuurder, wat nu?
In dat geval kunt u uw klacht melden bij de Huurcommissie. Hoe u dat doet, leest u op de website van de Huurcommissie.

De gemeente heeft een meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars
Voor de volledigheid noemen we dit meldpunt, al neemt de gemeente klachten van huurders van woningcorporaties niet in behandeling. U kunt als onze huurder uw klacht bij ons melden. Voor meer informatie over het meldpunt kunt u contact opnemen met gemeente Weststellingwerf.