Privacy & Cookie beleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woningstichting Weststellingwerf.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor ons is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Wij spannen ons in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking
Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, bouwen en verkopen van woningen.

Categorieën persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende algemene persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens als e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en bankgegevens.

Wij verwerken de volgende gevoelige gegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkerings-specificatie) en informatie over de huishoudsamenstelling. In het kader van de wettelijke toetsing of de inkomensgegevens behoren bij de beoogd huurder maken wij gebruik van het BSN nummer.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate verwerken wij persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene:

 • Overeenkomst:
  Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en Woningstichting Weststellingwerf. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht:
  Wij verwerken tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Gerechtvaardigd belang:
  Indien wij een zwaarder gerechtvaardigd belang hebben dan uw privacybelang, zijn wij gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
 • Toestemming:
  Als wij persoonsgegevens willen verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zullen wij uw toestemming vragen voordat we de persoonsgegevens gaan verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

Wij maken gebruik van softwareprogramma’s om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Ook zullen wij geen persoonsgegevens die u ons verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Wij waarborgen dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Wij hebben een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Woningstichting Weststellingwerf betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Wij vinden het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door ons over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van uw betreffende persoonsgegevens indien wij deze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Woningstichting Weststellingwerf de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Woningstichting Weststellingwerf over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningstichting Weststellingwerf. Bij een dergelijk verzoek zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten
Indien u een klacht hebt over onze werkwijze, kunt u bij ons melden, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
U kunt contact opnemen met onze Coördinator Informatiebeveiliging persoonsgegevens via het onderstaande adres:

Woningstichting Weststellingwerf
T.a.v. de Coördinator Informatiebeveiliging persoonsgegevens
Keiweg 14
8471 CZ Wolvega
info@wstweststellingwerf.nl
Tel. 0561 – 61 38 15