Organisatie Dienstverlening Nieuws Werken bij ons Brochures en Wooninfo’s Geschiedenis Veelgestelde vragen

Governance en integriteit

Wij vinden dat de maatschappelijke rol die we als woningstichting kunnen en willen vervullen, het best is gegarandeerd door een sterke verankering in de samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat dit lokale ondernemerschap de basis is voor het succes van een woningcorporatie.

Governance

Wij vinden goed en transparant bestuur belangrijk. Daarom werken we volgens de Governancecode woningcorporaties. Deze Governancecode geeft richtlijnen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Elk jaar doen we via een jaarverslag verslag van onze activiteiten. Daarmee leggen we verantwoording af over onze resultaten. Periodiek laten wij ons visiteren. Een onafhankelijke commissie houdt ons dan een spiegel voor. Zo kunnen we zien of wij met de goede dingen bezig zijn en of we de dingen goed doen.

Het bestuur
Het bestuur van Woningstichting Weststellingwerf ligt sinds 1 september 2009 in handen van de heer S. Lageveen. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de realisatie van de organisatiedoelen, de strategische beleidskeuzes en de daaruit voortvloeiende resultaten.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft verschillende taken. Zo houdt ze toezicht op het beleid van de directeurbestuurder, op de werking van de interne controle- en risicobeheersingsystemen en op de algemene gang van zaken binnen de woningstichting. Daarnaast staat de Raad de directeurbestuurder bij met advies. Ook heeft ze goedkeuringsbevoegdheden.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden.  Er is een RvC-reglement. Daarin staat een profielschets van de leden van de Raad en hoe ze benoemd worden. Ook staat daarin hoe de Raad werkt en hoe we invulling geven aan de Governancecode.

Codes voor gedrag en integriteit
Wij doen ons werk naar eer en geweten en in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke omgeving. Wij vinden het daarom van belang dat onze klanten, belanghouders, en derden vertrouwen hebben in onze organisatie. Basis voor dit vertrouwen zijn onze Gedragscode en Integriteitcode. Daarin staat wat wij wenselijk gedrag vinden.
Deze codes gelden voor al onze medewerkers (incl. de Raad van Commissarissen, de directeurbestuurder, uitzendkrachten, stagiairs en freelancer).

Klokkenluidersregeling
We hebben een ‘Regeling melden vermoeden van een misstand of onregelmatigheid’. In de volksmond noemen we dit ook wel de Klokkenluiderregeling.

Integriteits

Woningstichting Weststellingwerf is een maatschappelijke organisatie met een belangrijke maatschappelijke opgave. Professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit zijn voor ons belangrijke waarden bij de uitvoering van onze maatschappelijke taak. Wij willen ons actief verantwoorden over de keuzes die wij maken en de resultaten die we boeken. Wij doen ons werk naar eer en geweten en in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze klanten, belanghouders, en derden vertrouwen hebben in onze organisatie. Basis voor dit vertrouwen zijn onze Gedragscode en Integriteitscode, waarin wij benoemen wat wij als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag beschouwen.

De Integriteitscode bevat richtlijnen en regels over wat wel en niet mag. Het is geen dichtgetimmerd en uitputtend reglement. Op onderdelen is de Integriteitscode in het Personeelbeleidsplan vertaald naar concrete instructies.

Regeling melden vermoeden van misstand of onregelmatigheid

Woningstichting Weststellingwerf vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie zonder negatieve gevolgen van zijn melding te ondervinden. Daarom heeft Woningstichting Weststellingwerf een zogenaamde ‘Regeling melden vermoeden van een misstand of onregelmatigheid’ opgesteld.