Nieuwsuur/NOS heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de verhuur van woningbezit door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Ze hebben zich o.a. afgevraagd of er daarbij sprake is van (mogelijke schijn van) belangenconflicten. Aangekondigd werd dat de onderzoeksresultaten op 22 juni 2023 bekend zouden worden gemaakt.

We hebben de uitzending niet afgewacht, maar vooraf het woningbezit van commissarissen en bestuurder geïnventariseerd. Zodat we goed voorbereid het gesprek konden voeren over impact en gevolgen van onderzoek en publicatie. Dit gesprek is in alle openheid en eerlijkheid gevoerd tussen de commissarissen en de bestuurder.

Daarbij is geconstateerd dat de bestuurder van Woningstichting Weststellingwerf geen vastgoed in bezit heeft dat bestemd is voor verhuur. Wel is vast komen te staan dat twee leden van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf vastgoed verhuren. Het standpunt van Aedes is dat het in principe niet gewenst is dat commissarissen een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben. Uitgangspunt daarbij is ‘nee, tenzij’. De raad heeft de individuele situaties op basis van dit uitgangspunt besproken.

Bij de bespreking van de situatie bij de ene commissaris, constateren wij dat er geen (schijn van) belangenverstrengeling met de woningstichting aan de orde is danwel te verwachten is. Dit vastgoed ligt ver buiten de woningmarktregio van Woningstichting Weststellingwerf. De RvC constateert ook dat deze woning buiten het gereguleerde en het -naar de wens van de minister- nog te reguleren woningsegment valt. Afgesproken is dan ook dat deze situatie geen direct ingrijpen vereist.

Voor een andere commissaris geldt deze afstandelijkheid naar zijn eigen overtuiging niet. Hoewel er geen sprake is van belangenverstrengeling, heeft dit lid zelf besloten per direct af te treden. Dit omdat hij de corporatie wil behoeden voor de schijn van belangenverstrengeling en de schijn van een integriteitsprobleem bij een commissaris.
We hebben als raad kennisgenomen van de overwegingen die voor dit lid aanleiding zijn geweest om te stoppen. We hebben er begrip voor en respecteren zijn besluit om af te treden. We verliezen met hem een uitstekend functionerend raadslid.

Voortaan dienen commissarissen die tijdens hun zittingstermijn vastgoed wensen te verwerven, dit te melden bij de raad. De raad beoordeelt iedere situatie dan afzonderlijk op basis van de Aedes richtlijn (‘Nee, tenzij’). Bij de werving van nieuwe commissarissen zal de raad ook dezelfde richtlijn hanteren in het besluit om iemand al dan niet benoembaar te vinden.

Woningstichting Weststellingwerf
Roelof Bos, voorzitter van de Raad van Commissarissen
Voor meer informatie: bosroelof@hotmail.com