Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Veiligheid en leefbaarheid

 

SociaalTeam Weststellingwerf

In de gemeente Weststellingwerf wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de sociale veiligheid en leefbaarheid in de dorpen, buurten en woonwijken. Wij nemen deel in het SociaalTeam Weststellingwerf, voorheen het Boleroteam, dat zich bezig houdt met de sociale veiligheid in de gemeente. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Weststellingwerf, Regiopolitie Fryslân, Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, WoonFriesland, Woningstichting Weststellingwerf, GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg Friesland), Stichting MEE Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland en de Kredietbank Nederland.

Het team helpt mensen die problemen hebben op meerdere levensvelden. Bijvoorbeeld het gebied van huurachterstand, psychische nood, verslavingsproblematiek, vervuiling, verwaarlozing en mogelijke overlast. Het gaat daarbij alleen om situaties waarin de gebruikelijke instanties niet in actie kunnen of mogen komen.


Ondersteuning lokale leefbaarheidsinitiatieven

Woningstichting Weststellingwerf heeft beleid geformuleerd op basis waarvan lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van straat, wijk of dorp financieel kunnen worden ondersteund. Er is jaarlijks een vast bedrag beschikbaar. Plannen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Er moet sprake zijn van meerdere partijen die aan het initiatief een financiële bijdrage leveren;
  • De voorziening moet aantoonbaar bijdragen aan het welzijn/welbevinden van onze huurders (de mate van ondersteuning is afhankelijk van de mate waarin huurders van Woningstichting Weststellingwerf baat hebben bij de te realiseren materiële of immateriële voorziening).

Hieronder treft u de regeling aan.

Ondersteuning van lokale initiatieven met een fysiek of immaterieel doel, gericht op duurzame verbetering van leefbaarheid