Wonen in Weststellingwerf

Wilt u goed en betaalbaar wonen in een goed bereikbare gemeente met aantrekkelijke woon- en leefmilieus en een grote verscheidenheid aan natuur? Dat kan in de gemeente Weststellingwerf, die doorsneden wordt door de A32 en die qua natuur alle variaties biedt tussen petgaten met rietkragen in het westen en bossen en beken in het oosten. Wij verhuren en beheren in deze mooie woongemeente ruim 2.700 goed onderhouden en goedkope woningen.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is, door het coronavirus, alleen op afspraak geopend.


lees verder

Wonen in Nijeholtpade

In een bosrijke omgeving, tussen Wolvega en Oldeberkoop, ligt Nijeholtpade met ruim 400 inwoners.

Nijeholtpade: satellietdorp van Oldeholtpade

Als satellietdorp van Oldeholtpade duikt Nijeholtpade, voor zover nu bekend, voor het eerst op in een oorkonde uit 1399. Maar voor het zelfde geld had het ‘West Nijeberkoop’ kunnen heten. Dit alles kan worden toegeschreven aan het feit dat zowel vanuit het westen als uit het oosten aanspraak op het gebied werd gemaakt. Het bewijs hiervoor kan voor een deel worden geleverd door de aanwezigheid van drie min of meer parallel aan elkaar lopende wegen, de Bovenweg (thans: Stellingenweg), de Binnenweg en de Slingeweg (thans: Vriesburgerweg) overgaande in de Hoofdweg, ook wel Buitenweg genoemd. De twee occupatiegebieden kwamen hier samen met de Scheene (een gegraven scheiding) als grens.

Grietman in Nijeholtpade

Wanneer de uit Steenwijk afkomstige Lyckle Eables in 1505 benoemd wordt tot Grietman (lees: burgemeester) van de toenmalige Grietenij Stellingwarf  (het huidige Oost- en Weststellingwerf) vestigt hij zich in Nijeholtpade in de daar aan de Slingeweg gebouwde stins (te vergelijken met een Overijsselse havesate). Deze Lyckle Eables is de stamvader van de latere in de provincie zeer aanzienlijke familie Lycklama à Nijeholt.

Telgen uit dit geslacht bekleedden het grietmans- respectievelijk burgemeesterambt onder andere in Weststellingwerf (1517-1558 en 1623-1639); in Ooststellingwerf (1610-1773); in Opsterland (1693-1781) en in Utingadeel (1757-1795 en 1816-1867). In de 17e eeuw werd de familienaam Lycklama aangenomen door o.a. Pyer (1611-1679). Een achterkleinzoon van de stamvader was Joseph Lyckles (overleden voor 1614) in Nijeholtpade, wiens betachterkleinzoon Lyckle Lubberts (ca. 1655-1740) de naam Lycklama à Nijeholt of te wel “Lycklama van Nijeholtpade” aannam.

Lyckle Eables

Dat de stamvader Lyckle Eables niet zo maar iemand is geweest wordt overduidelijk bewezen door het feit dat hij, nadat zijn huis in 1514 door de Geldersen werd verwoest, als waardering voor de wijze waarop hij tegen de vijand had gevochten, door niemand anders dan Karel V werd begunstigd met het erfelijk grietmanschap. Dat dat erfelijk in latere tijden anders is uitgelegd, doet hier niets aan af.

Openbare basischool in Nijeholtpade

De openbare basisschool ’t Holtpad is gevestigd in het nieuwe Multi Functionele Centrum aan de Kerkweg. Ondanks het feit dat de snelbusdienst Wolvega – Oosterwolde over de Stellingenweg (N351) het dorp rakelings passeert, moet Nijeholtpade een halteplaats ontberen. 

Tekst: Geert Lantinga

toon op dynamisch weststellingwerf