Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is i.v.m. het coronavirus gesloten tot 6 april 2020. 


lees verder

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de directeur-bestuurder van Woningstichting Weststellingwerf. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten van Woningstichting Weststellingwerf. In het jaarverslag legt de Raad als orgaan van een maatschappelijk ondernemende organisatie verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

De samenstelling van de Raad is als volgt:

Voorzitter
dhr. drs. A. Schenkel

Vice-voorzitter
Dhr. ir. M.T. Jansen MSc MRE

Leden
Mw. E.T. Halman-van der Linden MBA
Dhr. R. Bos
Mw. K. Ronner