Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Governancecode

Governance bij Woningstichting Weststellingwerf

Verantwoording
De filosofie van Woningstichting Weststellingwerf is dat de maatschappelijke rol die wij kunnen en willen vervullen, het best gegarandeerd is door een sterke verankering in de samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat dit lokale ondernemerschap de basis is voor het succes van een woningcorporatie.
Woningstichting Weststellingwerf hecht aan goed en transparant bestuur. Daarom onderschrijft zij de principes en bepalingen van de Governancecode woningcorporaties 2015.
De Governancecode voor woningcorporaties 2015 bevat principes en uitwerkingsbepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De Governancecode woningcorporaties 2015 wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie.

Wij doen ons werk naar eer en geweten en in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke omgeving. Wij vinden het daarom van belang dat onze klanten, belanghouders, en derden vertrouwen hebben in onze organisatie. Basis voor dit vertrouwen zijn onze Gedragscode en Integriteitcode, waarin wij benoemen, wat wij als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag beschouwen. De Gedragscode en Integriteitcode gelden voor alle medewerkers (hierin begrepen de Raad van Commissarissen, de directeur bestuurder, uitzendkrachten, stagiairs, freelancers en dergelijke). Tevens geldt een Klokkenluiderregeling voor het melden van (een vermoeden van) misstanden.
Wij leggen verantwoording af over onze resultaten, onder meer door ieder voorjaar verslag te doen van onze activiteiten. Dit is onze officiële verantwoording aan overheid en maatschappij. Periodiek laten wij ons visiteren, om onszelf een spiegel voor te houden en te bepalen of wij met de goede dingen bezig zijn en of we de dingen goed doen.

Het bestuur
Het bestuur van Woningstichting Weststellingwerf ligt sinds 1 september 2009 in handen van de heer S. Lageveen. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de realisatie van de organisatiedoelen, de strategische beleidskeuzes en de daaruit voortvloeiende resultaten.
Nadere informatie over de bestuursfunctie vindt u onder andere in het jaarverslag.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur bestuurder, op de werking van de interne controle- en risicobeheersingsystemen, op de algemene gang van zaken binnen Woningstichting Weststellingwerf en staat de directeur bestuurder ter zijde met advies en heeft goedkeuringsbevoegdheden. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De statuten van Woningstichting Weststellingwerf vormen de basis voor de organisatie en het toezicht.

De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en haar werkwijze is beschreven in het Reglement voor de werkwijze van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf. In dit reglement is ook aangegeven op welke wijze Woningstichting Weststellingwerf invulling geeft aan onder andere de principes van de Governancecode woningcorporaties 2015. De profielschets voor de Raad van Commissarissen is eveneens in het reglement opgenomen.

Nadere informatie over het functioneren van de Raad vindt u onder andere in het jaarverslag.

Governancedocumenten
Getekende prestatie-afspraken 2020
• Statuten
• Gedragscode
• Integriteitscode
• Regeling melden vermoeden misstand of onregelmatigheid
Opvolging Governancecode woningcorporaties 2015
Bestuursreglement
Treasurystatuut
Gesprekken met belanghouders op 28 mei 2019
Gesprekken met belanghouders op 17 mei 2018
Gesprekken met belanghouders op 11 mei 2017
• 
Gesprekken met belanghouders op 19 mei 2016
• 
Gesprekken met belanghouders op 15 oktober 2015
• 
Gesprekken met belanghouders op 16 oktober 2014
Gesprekken met belanghouders op 10 oktober 2013
Gesprekken met belanghouders op 11/12 oktober 2012
Gesprekken met belanghouders 2011
 
Gesprekken met belanghouders op 14/15 oktober 2010
Addendum bij reglement financieel beleid en beheer

Documenten Raad van Commissarissen
• Reglement Raad van Commissarissen
Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Toezichtvisie Raad van Commissarissen

Verantwoordingsdocumenten

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017 (PDF)
Jaarverslag 2016 (PDF, 15MB)
Jaarverslag 2015 (PDF)
Visitatierapport 2018
Bestuurlijke reactie Visitatierapport 2018
Visitatierapport 2014
Bestuurlijke reactie visitatierapport 2014
Visitatie 2010: Visitatierapporten en commentaar bestuur