Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Uitkomst visitatie positief ontvangen

Eens per vier jaar worden corporaties, die bij koepelorganisatie Aedes zijn aangesloten, doorgelicht. Men noemt dat een ‘visitatie’. Een kleine commissie van wijze mensen beoordeelt dan de corporatie vanuit verschillende invalshoeken.

Het gaat daarbij om de beantwoording van de volgende vragen:

                        -  Deugt de besturing van de corporatie? 


                        -  Zijn de financiën goed op orde en 
wordt het geld effectief ingezet? 


                        -  Doet de corporatie wat ze zich voorneemt? 


                        -  Doet de corporatie wat ze afspreekt met haar overlegpartners? 


                        -  Wat vinden de belanghouders van de 
corporatie?


Bij zo’n beoordeling kijkt men terug over een periode van vier jaar, in dit geval over de jaren 2010 tot en met 2013 (met een doorkijkje naar 2014). De commissie heeft in haar oordeel aangegeven dat we goed bezig zijn en dat we forse stappen voorwaarts hebben gezet ten opzichte van de periode die daaraan voorafging. 


Dat doet ons goed, want daar hebben
we met z’n allen ook hard aan gewerkt. De hoogste cijfers scoorden we voor de bestuurlijke (organisatorische) inrichting en de financiële continuïteit. Gelet op het feit dat we steeds gezegd hebben: “We kunnen buiten de deur pas goed presteren, als we de zaakjes in huis goed op orde hebben”, kunnen we nu volop de blik naar buiten richten en de toch
al goede contacten met huurders en belanghouders verder optimaliseren. Dat we goede cijfers scoorden, betekent niet dat we nu dus genoegzaam achterover kunnen leunen. Daarvoor zijn er landelijk gezien te veel ontwikkelingen en deze krijgen ook in de lokale situatie van een plattelandscorporatie, zoals wij zijn, betekenis. Er blijft dus volop werk aan de winkel.

Aedes Benchmark

De koepelorganisatie van woningcorporaties, Aedes, heeft in het najaar
van 2014 ook onderzoek gedaan naar enkele prestaties van corporaties en deze vervolgens met elkaar vergeleken.

Zo’n vergelijking van prestaties tussen meerdere partijen wordt een ‘bench- mark’ genoemd. Dit eerste jaar ging het om de hoogte van de bedrijfslasten (hoe lager, hoe beter) en om de klantbeoorde- ling van aspecten als ‘woning betrekken’, ‘woning verlaten’ en ‘gebreken herstellen’. We kregen uit het onderzoek de bevestiging dat we goed op de kosten letten. We kunnen op dat vlak met de besten meekomen. Op het punt van de klantwaardering scoorden we een nette 7,2 (= voldoende), maar daar hebben we nog niet direct een goed gevoel bij. Mede gelet op het feit dat we al jaren het KWH-huurlabel mogen voeren, hadden we verwacht hier ten opzichte van anderen beter te zullen scoren. De huidige score geeft ons in ieder geval de motivatie om verbeterstappen te maken. Aan de benchmark met betrekking tot de bedrijfslasten deden bijna alle Friese corporaties mee; aan de vergelijking van het huurders-oordeel ongeveer de helft. Het is de bedoeling dat steeds meer verschillende prestatievelden in het onderzoek worden betrokken.

 

Gepubliceerd: woensdag 18 maart 2015