Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Uit het jaarverslag 2013

Uit het jaarverslag 2013

In haar vergadering van 23 mei 2014 keurde de Raad van Commissarissen de jaarverslaglegging over 2013 goed, nadat ze kennis had genomen van de rapportage en goedkeurende verklaring van de accountant. Het volledige goedgekeurde en vastgestelde jaarverslag is te lezen (en te downloaden) op onze site (klik hier). Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste kenmerken en uitkomsten van het jaar. Beschouwing van het jaar Het nieuws over volkshuisvesting in Nederland werd in 2013 vooral bepaald door heffingen die aan corporaties (gaan) worden opgelegd en door nieuwe regelgeving die voor corporaties van toepassing wordt. Beide wierpen hun schaduwen vooruit, net als de in 2014 te houden parlementaire enquête naar het functioneren van corporaties. De ontwikkelingen raakten ons wel, maar maakte ons niet overstuur. We bereidden ons wel voor op wat zou komen.

Volkshuisvestelijke prestaties

Volkshuisvestelijk was 2013 voor de woningstichting een goed jaar. Net als in voorgaande jaren realiseerden we de geplande onderhoudswerkzaamheden, waaronder de groot onderhoudsingrepen, en boekten we vooruitgang met het verbeteren van de energieprestaties van woningen. Onze beheerparameters (huurachterstanden, verlies van huurinkomsten door leegstand, enz.) bleven goed. We realiseerden, net als in de twee voorafgaande jaren, onze verkooptaakstelling. Daardoor konden we het geld, dat we nodig hebben voor investeringen in de woningvoorraad, daadwerkelijk binnenhalen. En, voor het eerst in vijf jaar (in 2008 voor het laatst), leverden we nieuwe woningen op. Maar liefst 54 in één keer, waarvan 6 voor een groep jongeren die daar zelfstandig, maar met ondersteuning, woont (de ondersteuning wordt geregeld door hun ouders, die zich verenigden in coöperatie ‘De Burcht’).

We sloopten ook nog 15 verouderde bejaardenwoningen, zodat op die plek in 2015 in totaal 34 nieuwe en moderne seniorenappartementen kunnen worden betrokken (2e fase Dr. Dreeslaan, Wolvega). Tenslotte begonnen we aan de bouw van vier ‘meergeneratie-woningen’ in Oosterstreek. We zagen het aantal verhuizingen in 2013 aanmerkelijk stijgen ten opzichte van 2012 (+16%). Voor een deel ‘veroorzaakten’ we die extra verhuizingen zelf, doordat we nieuwe voorraad toevoegden. We verhoogden de huren met meer dan het inflatiecijfer over het voorgaande jaar, maar deden niet aan inkomensafhankelijke huurverhoging. Ondanks deze verhoging bleek de huurprijs van onze woningen gemiddeld 58% van wat we op basis van de puntenwaardering voor de woningen zouden  mogen vragen; daarmee behoren we tot de corporaties met de gunstigste prijs-kwaliteit-verhouding in Friesland.

Door een streng incassobeleid bleven huurachterstanden zoals gezegd beperkt. In 56 gevallen moesten we een vordering in handen geven van een deurwaarder; gelukkig kwam het slechts in 2 gevallen daadwerkelijk tot een gerechtelijke ontruiming.

Financieel Resultaat

Het financiële resultaat viel ca. € 2 mln beter uit dan begroot. Voor een belangrijk deel van deze extra winst geldt dat die op een later moment weer verdampt, omdat we dan alsnog kosten moeten inboeken die we wel begroot hadden, maar gelet op vordering van activiteiten, nu niet konden of mochten nemen. Toch zijn we tevreden over deze uitkomst: het jaarresultaat van 2013 draagt bij aan een verdere stabilisatie van de financiële continuïteit van de corporatie. We zijn daardoor beter in staat om blijvend onze opgave (zorgen voor voldoende, passende en betaalbare huurwoningen in Weststellingwerf) te realiseren.

Relatie met belanghouders In 2013 werd met enige regelmaat bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd met andere maatschappelijke organisaties. De meeste contacten hadden we met de gemeente en met huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland. Met deze laatste partij hebben we een overeenkomst op basis van de Overlegwet. Dat betekent dat deze organisatie, die onze huurders vertegenwoordigt, adviesrecht heeft op onder meer een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen. Die adviezen werden ook in 2013 gevraagd en uitgebracht

Organisatorische wetenswaardigheden

In 2013 raakten 2 mensen uit de organisatie. Er kwamen geen nieuwe mensen binnen (vacatures opgevuld door interne verschuivingen). In de Raad van Commissarissen werd de heer Siebenga, die was voorgedragen door huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, per 1 januari 2013 herbenoemd voor een periode van nog eens 4 jaar. Het ziekteverzuim lag gedurende 2013 een paar procenten hoger dan gewenst. Het hogere percentage werd met name veroorzaakt door enkele langdurige ziektesituaties die niet werkgerelateerd waren. We konden in 2013 niet de wijzigingen in de organisatie doorvoeren die we, vanuit overwegingen van effectiviteit en effi ciency, daarvoor wel bedacht hadden. Wat we niet deden, wordt in 2014 alsnog opgepakt.

Het volledige jaarverslag vindt u hier.

Gepubliceerd: donderdag 18 september 2014