Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Terugblik op een bijzonder jubileumjaar

2012 stond in het teken van het 100-jarig jubileum van Woningstichting Weststellingwerf. Het was daardoor een jaar met een feestelijk tintje. Tegelijkertijd sluit de woningstichting het jaar niet alleen maar met een feestelijk gevoel af: daarvoor zijn er te veel ingrijpende ontwikkelingen geweest en nog gaande. De voorbereidingen voor het jubileum vonden grotendeels plaats in 2011.

Directeurbestuurder Sake Lageveen vertelt: “Doordat we gezamenlijk de schouders onder de voorbereidingen hebben gezet, kwamen we in 2011 met elkaar in een soort flow. Samen hebben we toegewerkt naar de dag dat we echt officieel 100 jaar bestonden: 3 januari 2012. Die dag was heel bijzonder, ook omdat we dat moment hebben aangegrepen om een nieuwe huisstijl, met een nieuw logo en nieuw motto, te introduceren. Daar waren we hard aan toe, want het oude logo en motto pasten niet meer zo goed bij de organisatie. Symbolisch was het natuurlijk een mooi moment, na 100 jaar, als markering van een nieuwe periode. We merken nu al dat die wijziging ons nieuw elan heeft gebracht.”

“Mooi was het ook dat de nieuwe stijl gepresenteerd werd in het bijzijn van de medewerkers, oud-medewerkers en commissarissen. Ik zie nog heel scherp voor me hoe de oude vlag gestreken werd en de nieuwe gehesen, terwijl twee heren zorgden voor een onverwachte muzikale begeleiding. Een mooi moment. Het was ook de dag waarop we de eerste exemplaren van ons jubileumboek konden overhandigen aan de langstzittende huurder, de heer De Jong, en aan onze

medewerker met de meeste dienstjaren, de heer De Vos. Dat boek is geschreven door architectuurhistoricus Peter Karstkarel en geeft een overzicht van 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf aan de hand van een beschrijving van het woningbezit en van (het ontstaan van) de dorpen in Weststellingwerf.”

Daarna volgden acties voor de huurders, scholen en relaties. Allemaal op een manier die bij de woningstichting past. Niet te gek, maar wel feestelijk. De huurders konden een taartje halen bij één van de bakkers in de gemeente en konden met een bon een jubileumboek afhalen. Aan scholen werden jubileumboeken beschikbaar gesteld met het aanbod om voor de klas een praatje te komen houden over het werk van woningcorporaties, of een excursie te laten plaatsvinden naar een renovatie- of nieuwbouwwerk.

Voor relaties vond op 21 juni een symposium plaats, waarbij diverse sprekers ingingen op het verleden en de toekomst. Daar kwamen veel relaties van ons op af, die het evenement erg waardeerden. Het vermelden waard is ook de personeelsactiviteit die op 1 juni plaatsvond. Jaarlijks hebben we op de eerste vrijdag van juni ons personeelsuitje. Dit jaar was het geld daarvoor al grotendeels opgegaan aan een uitje in het kader van het 100-jarig bestaan. Daarom werd besloten om niet nog een keer op stap te gaan, maar om samen de handen uit de mouwen te steken. Dat deden de medewerkers bij Lindestede. Ik was ontzettend trots op onze mensen toen ik de hele colonne medewerkers naar Lindestede zag gaan. Er werden bloembakken in elkaar gezet, er werd schoongemaakt en in de tuin gewerkt. Sake Lageveen: “Het was gewoon heel erg leuk om dat samen te doen. Zij aan zij sta je dan gewoon hard te werken, iedereen door elkaar. Met een schop of hamer in de hand spreek je elkaar toch eens op een andere manier. Verschillen zijn er niet, goed voor de onderlinge verhoudingen en de sfeer. We willen dit dan ook beslist vaker doen.”

“En er was nog een ander mooi moment. Nadat we drie jaar lang geen nieuwe projecten hadden uitgevoerd ging dit jaar de bouw van de appartementengebouwen aan de Dr. Dreeslaan van start. Al met al hebben we ons 100-jarig bestaan op een ingetogen manier gevierd, een manier die ons allemaal veel energie heeft opgeleverd. Dat heeft ons geholpen om ook een aantal tegenslagen

beter te kunnen verwerken. Tegenslagen in de zin van persoonlijke leed. Die waren heftig. Maar ook narigheid in de zin van wat er aan ontwikkelingen op ons afkomt.”

Ingrijpende veranderingen

Met die ontwikkelingen bedoelt Sake Lageveen de ontwikkelingen binnen de corporatiewereld als gevolg van een aantal gebeurtenissen en de maatregelen die de overheid de corporaties oplegt. De puinhoop die woningcorporatie Vestia gemaakt heeft, raakt ook Woningstichting Weststellingwerf, omdat de corporaties garant staan voor elkaar.

Concreet betekent dit voor de woningstichting dat mogelijk in 2013 rond de 7 ton moet worden afgedragen. Vestia is bovendien wel de eerste corporatie die als gevolg van derivatenhandel in de problemen komt, maar mogelijk niet de laatste. Sake Lageveen: “Er zijn dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. Het is erg dat we daar allemaal last van hebben. Eén van de weinige goede dingen van de regeringsplannen voor onze sector is daarom de Herzieningswet die waarschijnlijk per 1 januari 2013 in gaat. Die dwingt corporaties zich te beperken tot hun kerntaak, namelijk het bieden van voldoende betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit. Daarmee kunnen extremen, zoals die tot nu toe hier en daar in de sector voorkwamen, hopelijk worden voorkomen. Overigens doen ook op dit moment veruit de meeste corporaties gewoon de goede dingen”.

“Wat verder grote invloed heeft, zijn de maatregelen die de overheid treft om het begrotingstekort terug te dringen. De overheid ziet de corporatiesector als een soort melkkoe waar veel geld te halen valt. Nu is het ook zo dat er het nodige geld zit bij corporaties. Dat staat alleen niet op een rekening bij de bank, maar het zit in de huizen die de corporaties bezitten. Je kunt wel heel veel huizen willen verkopen, maar dat is niet eenvoudig en bovendien moet de woningvoorraad ook groot genoeg blijven. We zijn meteen de plannen door gaan rekenen die de nieuwe regering gepresenteerd heeft. Als die door gaan, gaat dat ons in 2014 bijna € 1,5 miljoen kosten en dat kan oplopen tot maar liefst 2,2 miljoen in 2017. Daar worden wel verdienmogelijkheden tegenover gezet, maar dat is niet in verhouding met elkaar. De regering dwingt zo ook ons om de huren extra te verhogen waar dat mogelijk is. Daarbij streven we er overigens wel naar om, voor huurders met een smalle beurs, de woningen, die qua huurprijs onder de zogenaamde aftoppingsgrens zitten, daar ook onder te houden, zodat die huurders optimaal kunnen profiteren van de huurtoeslag. Zo zullen we proberen de pijn te verzachten.”

“Waar we natuurlijk ook naar kijken is of we de investeringen ook in hetzelfde tempo kunnen blijven doen. Het kan zijn dat we moeten besluiten herstructurerings-, sloop- of nieuwbouwprojecten een jaar of meerdere jaren uit te stellen. Het zal vooralsnog géén effect hebben op het onderhoud van de woningen, daar willen we niet op gaan beknibbelen.”

Gepubliceerd: maandag 7 januari 2013