Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Samenvatting jaarverslag

Zicht op een gunstig perspectief

De Raad van Commissarissen stemde in haar vergadering van april 2015, indachtig de goedkeurende verklaring van de accountant, in met de jaarverslaglegging over 2014. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste wetenswaardigheden daaruit.

Het complete document vindt u hier >>>.

Beschouwing van het jaar

Het jaar 2014 zal vooral de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de parlementaire enquête over het functioneren van woningcorporaties werd gehouden. De ‘storm’ ging goeddeels aan ons en de andere Friese woningcorporaties voorbij. Het was ook het jaar waarin de minister grote stappen maakte met het vormgeven van nieuwe regelgeving voor woningcorporaties. Voor ons was de verplichte vierjaarlijkse ‘visitatie’, die in 2014 opnieuw afgenomen werd, vooral een bevestiging van het feit dat we goed bezig zijn. Uit de Aedes-benchmark, een vergelijking waarin tot uiting komt hoe corporaties het ten opzichte van elkaar doen, bleek dat wij in verhouding heel goed op onze kosten letten en dat we een voldoende scoren op klanttevredenheid, maar dat we bij dat laatste nog niet met de besten mee kunnen. We hebben dus nog wel wat werk te doen.

Volkshuisvestelijke prestaties

Door de verkoop van 26 woningen (begroot: 23) en de oplevering van 4 nieuwe woningen nam onze woningvoorraad in 2014 af tot 2716 woningen. Tijdens het jaar wezen we 210 leeggekomen woningen opnieuw toe. De mutatiegraad lag met 7,5% net onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De gemiddelde vraag naar woningen nam wat af, terwijl de gemiddelde wachtduur, opvallend genoeg, wat toenam. Van de reacties op ons aanbod kwam 92% via internet binnen. We verhuurden ruim 82% van de toegewezen woningen aan een huishouden dat recht heeft op huurtoeslag; 96% van de woningen werd toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.678. De gemiddelde zoekduur betrof ongeveer 2 jaar, maar was sterk afhankelijk van waar een huurder wilde wonen.

Per 1 juli 2014 werd een huurverhoging van 3% doorgevoerd. Eind 2014 bedroeg de gemiddelde huurprijs van ons woning- bezit 59% van wat we zouden mogen vragen. De betalingsdiscipline van huurders en ons incassobeleid zorgden voor relatief lage huurachterstanden; het aantal ontruimingen bleef beperkt tot zes gevallen (hoewel we elke situatie er eigenlijk één teveel vinden).

De klachtencommissie van Woningstichting Weststellingwerf behandelde in 2014 geen ontvankelijke klachten. Bijna 80% van het huurdersbestand van de woningstichting stond eind 2014 geregistreerd als lid van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF), waardoor deze huurdersvereniging met recht als vertegenwoordiger van onze huurders kan optreden. In 2014 verlengden we, door prestaties in 2013, het KWH-huurlabel tot in 2016 (en inmiddels, door prestaties in 2014, tot in 2017).

Medio 2014 werden in Oosterstreek 4 meergeneratiewoningen opgeleverd en betrokken. In 2014 zijn we ook gestart met de bouw van 34 woningen in 2 woongebouwen (de 2e fase van de herbebouwing) langs de Dr. Dreeslaan in Wolvega. Met bewoners van verouderde woningen aan de Haulerweg (no. 53 t/m 75) startten we het traject op dat moet leiden tot uitplaatsing, sloop en vervangende nieuwbouw (14 woningen weg, 10 terug).

Aan onderhoud gaven we € 4,1 mln uit. Op verschillende plek- ken leidde projectmatig onderhoud ook tot verbetering van de energieprestatie (uitgedrukt in energielabels) van woningen. Daar waar we onze inzet in 2011 begonnen met 914 woningen met een energielabel F of G (de slechtste) zijn daar eind 2014 nog 207 van over; het gemiddelde energielabel verbeterden we in die periode van een E-label naar een C-label.

In 2014 maakten we 2 woningen met een WMO-bijdrage geschikt voor personen met een fysieke beperking. Van de 64 aanpassingsverzoeken waarvoor huurders toestemming vroegen, werden er 49 toegestaan.

Relatie met belanghouders

Gedurende het jaar werd regulier bestuurlijk overleg gevoerd met onze belangrijkste zakelijke relaties, zoals HDBF, de gemeente, de zorg- en welzijnspartijen en de verenigingen van plaatselijk belang. Op 16 oktober vond het jaarlijkse overleg van deze belanghouders met bestuur en raad van commissarissen van de woningstichting plaats. We bespraken de jaarverslaglegging over 2013, de lopende activiteiten (2014) en de voorgenomen plannen voor 2015. Ook legden wij de voorgenomen wijziging in ons leefbaarheidsbeleid voor en stelden we ons open voor kritiek, advies en verbeteringsvoorstellen.

Wetenswaardigheden over de organisatie

In 2014 kromp ons personeelsbestand met 2 arbeidsplaatsen doordat 2 vaklieden gebruik maakten van vroegpensioen. Binnen de raad van commissarissen werd de heer Pieter Bouma, lid op voordracht van HDBF, herbenoemd voor een tweede periode van 4 jaar. In het najaar van 2014 sloten we het interne onderzoek, naar verbeterpunten in de manier waarop wij als organisatie de dingen doen, af en zijn we gestart met het implementeren van voorgestelde veranderingen. Dat traject loopt door tot medio 2015.

Financieel resultaat

In financieel opzicht was het een goed jaar. Daar waar we een verlies hadden begroot, hielden we aan het eind van het jaar fors over (verschil + € 2,55 mln). Daarvan is het grootste deel (€ 1,59 mln) echter een administratieve meevaller, die veroorzaakt wordt door de wijziging in de waardering van het vastgoed t.o.v. wat we vooraf hadden verondersteld. De ‘echte’ winst werd veroorzaakt door iets hogere ‘echte’ inkomsten en door lagere ‘echte’ uitgaven. Het financiële resultaat in 2014 stelt ons in staat per 1 juli 2015 een lagere huurverhoging door te voeren dan we hadden begroot.

Gepubliceerd: woensdag 10 juni 2015