Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Samenvatting jaarverslag 2016

Het jaarverslag over 2016 is nog niet officieel vastgesteld. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste wetenswaardigheden uit het concept-jaarverslag.

Volkshuisvestelijke prestaties

Door de verkoop van 21 woningen, de sloop van 24 bestaande en de oplevering van 10 nieuwe woningen nam de woningvoorraad in 2016 met 35 woningen af tot 2.693 woningen eind 2016.

Gedurende het jaar werden 234 leeggekomen woningen opnieuw toegewezen en verhuurd. De mutatiegraad lag daarmee op ongeveer 8,7%, net boven het niveau van 2015. De gemiddelde vraag naar woningen (uitgedrukt in het aantal reacties op advertenties) nam wat toe. Er waren overigens grote verschillen zichtbaar in het gemiddelde aantal reacties, afhankelijk van waar het aanbod stond. Van de reacties op ons aanbod kwam gemiddeld zo’n 95% via internet binnen.

Zo’n 76,6% van de toegewezen woningen werd verhuurd aan een huishouden dat recht kon doen gelden op huurtoeslag.

In 96,1% van de gevallen betrokken deze huishoudens een woning met een huurprijs onder de voor hen van toepassing zijnde aftoppingsgrens huurtoeslag (minimaal 95% is verplicht). In totaal 98% van de toewijzingen geschiedde aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739,= (minimaal 90% is verplicht). In 2016 werden 7 woningen beschikbaar gesteld voor de huisvesting van statushouders (huisvesting voor 31 personen).

De gemiddelde ‘zoekduur’ betrof ongeveer 19,9 maanden, maar was overigens sterk afhankelijk van waar een huurder wilde wonen. Opgemerkt wordt dat een één-op-één vergelijking met ‘zoekduren’ in andere delen van de provincie mank gaat, omdat een andere definitie van het begrip ‘zoekduur’ wordt gebruikt.

Per 1 juli 2016 werd een huurverhoging van 0,6% doorgevoerd. Met De Bewonersraad spraken we af dat de extra huurinkomsten (en de inkomsten die daar de volgende jaren het gevolg van zijn) beschikbaar blijven voor een versnelde vernieuwing van het bezit. Eind 2016 bedroeg de gemiddelde huurprijs van ons woningbezit 59,8% van wat we zouden mogen vragen. Daarmee behoort onze ‘relatieve’ huurprijs tot de laagste in Friesland.

De betalingsdiscipline van huurders en ons incassobeleid zorgden voor relatief lage huurachterstanden (0,4% van de jaarhuur). Het aantal ontruimingen bleef beperkt tot drie gevallen; in 1 geval ging het om uitzetting wegens huurachterstand en in 2 gevallen om uitzetting wegens overlast.

Gedurende 2016 stelden we het voeren van het KWH-huurlabel veilig tot in 2018. In de Aedes-benchmark bleven we tot de groep corporaties behoren die haar activiteiten uitvoert tegen de laagste bedrijfslasten. Op het punt van de klantwaardering verbeterden we onze positie in de middenmoot. Met éénhonderdste punt meer hadden we ook daar een positie onder de koplopers gehad.

Bijna 80% van het huurdersbestand van de woningstichting stond eind 2016 geregistreerd als lid van De Bewonersraad. Door de klachtencommissie van Woningstichting Weststellingwerf werden gedurende 2016 geen klachten behandeld.

Begin 2016 werden de woningen Haulerweg 53 t/m 79 in Wolvega gesloopt, aansluitend werd de bouw gestart. Halverwege 2016 werden de 10 nieuwe woningen op die locatie aan ons opgeleverd. Daarvan hadden 6 een ‘reguliere’ en 4 een levensloopbestendige plattegrond.

In de tweede helft van 2016 werden de woningen Haulerweg 13 t/m 31 gesloopt. De bouw van 8 nieuwe woningen ter plekke zal begin juni 2017 afgerond zijn. Van die 8 woningen hebben er 6 een ‘reguliere’ plattegrond en 2 een levensloopbestendige plattegrond.

Met de bewoners van de duplexwoningen aan de W. Lodewijkstraat en 2 woningen aan de J.W. Frisostraat in Wolvega bereikten we medio 2016 een akkoord over de sloop van hun woningen en de plaatsvervangende nieuwbouw. Het uitplaatsingstraject loopt tot medio 2017 (zie ook artikel ‘Update herstructureringen’).

In de tweede helft van 2016 gingen we in overleg met de bewoners van de woningen Ds. Reitsmastraat 18 t/m 28 en Ds. van der Tuukstraat 1 t/m 39 in Noordwolde over de toekomst van de door hen bewoonde woningen. Die gesprekken kregen in 2017 een vervolg (zie artikel ‘Update herstructureringen’).

Aan onderhoud werd in 2016 zo’n € 3,9 mln uitgegeven. Weer verbeterden we de energieprestatie van woningen. Daar waar we onze inzet in 2011 begonnen met 914 woningen met een energielabel F of G (de slechtste), zijn daar eind 2016 nog 124 van over; het gemiddelde energielabel verbeterden wein die periode van een E-label naar een C-label, met nog een beperkte afstand tot de ondergrens van een gemiddeld B-label.

Van de 73 aanpassingsverzoeken waarvoor huurders toestemming vroegen, werden er 62 toegestaan.

Gedurende 2016 heeft de woningstichting geparticipeerd in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden gericht op het verbeteren van de leefbaarheid via fysiek of sociaal (wijk- of buurt)beheer. Te noemen zijn onder meer het ‘Werken aan wijken’-project Breuningslaan en de participatie in het ‘Sociaalteam’ in de gemeente Weststellingwerf.

Bij de woningstichting werden in 2016 77 klachten met betrekking tot overlast geregistreerd (24x geluidsoverlast, 21x ruzie/onaangepast gedrag, 13x overlast huisdieren, 19x diverse aanleiding/oorzaak).

Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2016 is nog niet bekend. Dat heeft te maken met het vele werk dat een wijziging in de waarderingsgrondslagen met zich mee brengt. Die stelselwijziging heeft niet alleen invloed op de balanssamenstelling en -omvang, maar ook op de resultatenrekening. De financiële positie van de woningstichting is stabiel.

Wetenswaardigheden over de organisatie

In 2016 bleef het personeelsbestand nagenoeg op peil, er gingen twee mensen met pensioen en er kwam slechts voor één van de twee een vervanger terug. Binnen de Raad van Commissarissen trad in het voorjaar van 2016 de heer Jansen toe tot de raad, terwijl mevrouw Elgersma werd herbenoemd. Aan het eind van het jaar trad de heer Siebenga af. Zijn opvolger, de heer Schenkel, werd begin 2017 benoemd.

Gepubliceerd: maandag 21 augustus 2017