Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Prestatieafspraken ondertekend

De Woningwet van 2015 verplicht woningcorporaties tot het maken van prestatieafspraken met de gemeenten waarin ze werkzaam zijn. Voorwaarde is dat een gemeente voor 1 januari van het jaar daarvóór beschikt over een actuele woonvisie. Dat laatste was op 1 januari 2016 voor de gemeente Weststellingwerf niet het geval. Woningstichting Weststellingwerf is daardoor niet verplicht om over 2017 prestatieafspraken te maken. Toch hebben we dat gedaan.  Op maandag 12 december werden de afspraken door ondertekening van het document waarin de afspraken verwoord staan bekrachtigd.

We hebben de afspraken tóch gemaakt, omdat we hebben verondersteld dat de gemeente vóór 1 januari 2017 wél een actuele woonvisie zal hebben ontwikkeld en dan moeten we over 2018 prestatieafspraken maken. Hoewel we dat ook al deden voordat de wet er kwam, is er wel wat veranderd in het proces. Zo speelde de huurdersvereniging, in ons geval De Bewonersraad daarin, aangaande de afspraken die tot en met 2016 golden, geen rol. En die nieuwe rol, hoe legitiem ook, is voor alle partijen wel even wennen. Het maken van prestatieafspraken voor 2017 is daarom ook als het ware een beetje oefenen ‘voor het echie’.

Hoewel de verplichting tot het aangaan van prestatieafspraken dus voor 2017 ontbreekt, gaan partijen straks wel heel serieus met de verwezenlijking ervan aan de slag. In het document liggen afspraken vast over de voortgang van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten, over onderhoud aan woningen en de verbetering van energieprestaties, over huurprijsbeleid,  over de huisvesting van specifieke doelgroepen, enz.

De prestatieafspraken werden op 12 december ondertekend door wethouder Trompetter van de gemeente Weststellingwerf, algemeen directeur Van den Broek van huurdersvereniging De Bewonersraad en directeurbestuurder Sake Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf.

In de Wooninfo van december 2016 kon in het overeenkomstige artikel de ondertekening van de afspraken nog niet worden gemeld.  Dit heeft te maken met de tijdsspanne die er zit tussen het moment van schrijven van de artikelen en het moment van verspreiden van Wooninfo. 

Gepubliceerd: zaterdag 17 december 2016