Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Interne verbetertrajecten

Dit jaar loopt binnen Woningstichting Weststellingwerf een aantal verbeter- of optimalisatieprocessen die er uiteindelijk toe moeten leiden dat zaken net wat beter of sneller gaan. Niet alle effecten zullen even zichtbaar zijn, maar uiteindelijk moet onze huurder er baat bij hebben. 
We noemen er een aantal:

Het integriteitstraject

Het integriteitstraject is erop gericht dat iedereen binnen Woningstichting Weststellingwerf zakelijk correct handelt. De grens tussen goed of fout is duidelijk zolang situaties overduidelijk goed of fout zijn. Maar hoe handel je in het grijze tussengebied? Medewerkers en management gingen er een middag voor zitten en namen verschillende dilemma’s met elkaar door. De middag kreeg een vervolg doordat een klein werkgroepje aan de slag ging met het inventariseren van situaties waarbij al dan niet opzettelijk werd afgeweken van de met elkaar afgesproken gedragslijn. Binnenkort rapporteert dat werkgroepje haar bevindingen aan het management. De Raad van Commissarissen besteedt haar themadag eveneens aan het onderwerp ‘integriteit’.

Traject ‘de dingen net iets beter doen’ 

Naar aanleiding van enkele minder goed uitgevallen prestaties vorig jaar, hebben we besloten dit jaar onder externe begeleiding te zoeken naar mogelijkheden om het individueel preste- ren van medewerkers (en daarmee van de woningstichting als totaal) naar een net iets hoger plan te tillen. Niet op basis van ingewikkelde meetpunten, maar vanuit de simpele opvatting dat je niet twee keer achter elkaar dezelfde fout maakt en vooral, dat je je klant behandelt zoals je zelf als klant wilt worden behandeld. Die externe partij heeft geprobeerd aan de hand van individuele gesprekken na te gaan waar verbeter- mogelijkheden liggen. Die kunnen bij een persoon zelf liggen, of soms kan het nodig zijn dat de leidinggevende in zijn gedrag iets aanpast om de medewerker beter te stimuleren. Het traject is nog niet afgerond en krijgt wellicht ook een vervolg in nieuwe verbetertrajecten.

Het digitaliseren van processen 

Dit traject is er enerzijds op gericht om in verschillende proces- sen tijd, geld en milieu te (be)sparen, terwijl anderzijds de belangen van de huurder beter worden gediend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van automatisering. Zo gaat er straks niet meer een fysieke stapel facturen het bedrijf door om her en der van een paraaf te worden voorzien, maar worden de facturen op de computer aangeboden aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor controle en akkoord geven. In het mutatieproces kan de mutatieopzichter in het bijzijn van vertrekkende of nieuwe huurders in de woning regelen dat op kantoor een brief met afspraken wordt klaargemaakt en verzonden. Het wordt gemakkelijker om de staat van de woning bij het aangaan van een nieuw huurcontract nauwkeurig vast te leggen. En huurders krijgen meer mogelijkheden om zelf een reparatieverzoek aan te brengen en te plannen.

En zo zijn er nog enkele processen waarin de automatisering een grotere rol gaat spelen. De verbeteringen worden de komende tijd ‘operationeel’, zoals dat heet, voor de meeste moet nog even geduld worden geoefend. Dat geldt ook voor het huurdersportaal, dat voor volgend jaar op de rit staat en dat huurders in staat moet stellen veel informatie in te zien, zoals het eigen huurcontract, de eigen woning, de stand van de huurbetalingen, enz.

Traject verscherping regelgeving rond bescherming persoonsgegevens


Een beetje een aparte (want niet zelf bedacht, maar min of meer opgelegd) in dit rijtje is het traject dat moet leiden tot meer bewustwording als het gaat om het veilig omgaan met persoonsgegevens. Niet dat we dat nu zo verkeerd deden, of doen, maar de gewijzigde en nog wijzigende regelgeving op dit punt vraagt erom dat nieuwe protocollen en werkwijzen met elkaar moeten worden afgesproken. Ook daar zal de komende tijd veel aandacht naar uit moeten gaan. 

Gepubliceerd: vrijdag 13 oktober 2017