Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel  

Er zijn geen actuele nieuwsberichten.
Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan.

Huurverhoging per 1 juli 2011 inflatievolgend

Het rijk schrijft al enkele jaren voor dat de jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen niet meer mag bedragen dan het inflatiecijfer over het voorgaande jaar.

In lijn daarmee heeft Woningstichting Weststellingwerf de huurverhoging voor dit jaar bepaald op 1,3%, welk percentage overeenkomt met het door de overheid bepaalde,  gemiddelde inflatiegetal over 2010. Alle huurwoningen van de woningstichting krijgen per 1 juli aanstaande een huurverhoging met dat percentage, uitgezonderd de woningen waarvan de huren al eerder werden bevroren. De voorgestane huurverhoging is ter advies voorgelegd aan Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en de huurdersvereniging heeft geadviseerd het voorstel uit te voeren.

De overheid stelt een wijziging van de woningwaarderingssystematiek voor, waarbij de energieprestatie van de woning op basis van de energielabeling een belangrijke plaats krijgt. Die nieuwe systematiek moet vanaf 2014, met doorvoering van alle consequenties, volledig operationeel zijn. Woningstichting Weststellingwerf werkt daar naar toe. De basis onder de huurprijsvaststelling is op dit moment nog de woningwaarderingssystematiek, zoals die tot nu toe gebruikt is.

Gepubliceerd: dinsdag 26 april 2011