Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Het jaar 2015: erg druk, maar wel bevredigend

Volkshuisvestelijke prestaties

Door de verkoop van 22 woningen (begroot: 23) en de oplevering van 34 nieuwe woningen (Dr. Dreeslaan, Wolvega) nam de woningvoorraad in 2015 toe tot 2728 woningen. Er werden geen woningen aangekocht of gesloopt.

Gedurende het jaar werden 229 leeggekomen woningen op- nieuw toegewezen en verhuurd. Het percentage verhuizingen lag met 8,4% boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Die stijging werd mede veroorzaakt door de oplevering van nieuwe woningen. De gemiddelde vraag naar woningen (uitgedrukt in het aantal reacties op advertenties) nam wat af, terwijl de gemiddelde wachtduur, opvallend genoeg, wat toenam. Van de reacties op ons aanbod kwam 93% via internet binnen. Bijna 75% van de toegewezen woningen werd verhuurd aan een huishouden dat recht heeft op huurtoeslag; 96% van de woningen die werden toegewezen ging naar huishoudens met een inkomen tot € 34.911. De gemiddelde zoekduur was ongeveer 2 jaar, al was die sterk afhankelijk van waar een huurder wilde wonen.

Per 1 juli 2015 werd een huurverhoging van 1,5% doorgevoerd. Eind 2015 bedroeg de gemiddelde huurprijs van ons woningbezit 59% van wat we zouden mogen vragen. De betalingsdiscipline van huurders en ons incassobeleid zorgden voor relatief lage huurachterstanden; het aantal ontruimingen bleef beperkt tot vijf gevallen (hoewel we elke situatie er eigenlijk één teveel vinden).

2e fase bebouwing Dr. Dreeslaan in gebruik genomen

In 2015 werd de 2e fase van de herbebouwing langs de Dr. Dreeslaan in Wolvega afgerond. Deze 34 woningen in 2 woongebouwen werden aansluitend allemaal verhuurd.

De bewoners van de te slopen woningen Haulerweg 53 t/m 79 vonden allemaal een tijdelijke of definitieve andere woning. Begin 2016 werden de woningen gesloopt, direct daarna werd de bouw gestart. Halverwege 2016 worden de 10 nieuwe woningen aan ons opgeleverd.

Aan onderhoud werd € 3,9 miljoen uitgegeven. Op verschil- lende plekken leidde projectmatig onderhoud ook tot verbetering van de energieprestatie (uitgedrukt in energielabels) van woningen. Daar waar we onze inzet in 2011 begonnen met 914 woningen met een energielabel F of G (de slechtste) zijn daar eind 2015 nog 144 van over. Het gemiddelde energielabel ver- beterden we in die periode van een E-label naar een C-label.

Van de 42 aanpassingsverzoeken waarvoor huurders toestem-ming vroegen, werden er 38 toegestaan.

Financieel resultaat

In financieel opzicht was het ogenschijnlijk een zeer goed jaar. Er werd een bedrijfsresultaat gehaald van + € 4,6 mln., daar waar een resultaat van € 0,6 mln. werd begroot. Een groot deel van die overwinst van € 4,0 mln. vindt zijn oorzaak in een andere waardering van het vastgoed door het verplichte gebruik van andere parameters in de berekeningen waarin die vastgoedwaardes worden bepaald (effect zo’n € 2,8 mln.).

Het restant van de overwinst wordt deels veroorzaakt door het (moeten) uitstellen van werkzaamheden: de daaraan verbonden kosten komen op een ander moment terug. Dat geldt voor een groot deel van de besparingen op onderhoudsuitgaven (totale besparing ca. € 0,5 mln.). Het resultaat werd toegevoegd aan de reserve. Met de benutting van die reserve zijn we terughou- dend tot het moment dat we een besluit hebben genomen over hoe we de piek in de vervangingsopgave kunnen of moeten managen. Die piek volgt uit de bouwhausse in de 20e eeuw (in de jaren ’-50, ’-60 en ’-70 werd 67% van onze huidige voorraad gebouwd).

Relatie met belanghouders

Met onze belangrijkste zakelijke relaties werd regulier bestuur- lijk overleg gevoerd: met Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, de gemeente, de zorg- en welzijnspartijen en de verenigingen van plaatselijk belang. Op 15 oktober vond het jaarlijkse overleg van deze belanghouders met bestuur en Raad van Commissarissen van de woningstichting plaats. Besproken werden de jaarverslaglegging over 2014, de lopende activitei- ten (2015) en de voorgenomen plannen voor 2016. Ook legden wij de belanghouders onze dilemma’s voor voor wat betreft de ideale woninggrootte en - indeling, het na te streven niveau van energetische prestatie van woningen en de mate waarin met de kwaliteit van de woningvoorraad moet worden geanticipeerd op de vergrijzing.

Met betrekking tot Huurdersvereniging De Bewonersraad Fries- land kan worden opgemerkt dat eind 2015 bijna 76% van het huurdersbestand van de woningstichting bij hen geregistreerd stond als lid, waardoor deze huurdersvereniging met recht als vertegenwoordiger van onze huurders kan optreden.

Niveau van presteren/kwaliteitsbeleid

Heel vroeg in 2015 bracht de visitatiecommissie haar eindrapport uit over het presteren van de corporatie over de jaren 2010 t/m 2013, met ‘een doorkijkje’ naar 2014. Onze rapportcijfers op de verschillende meetvelden varieerden van voldoende tot goed.

In de Aedes-benchmark bleven we tot de groep corporaties behoren die haar activiteiten uitvoert tegen de laagste beïnvloedbare bedrijfslasten. Op het punt van de klantwaardering verbeterden we onze positie van relatieve achterblijver tot één in de middenmoot. Overigens in beide gevallen met een grens- score: met net ééntiende punt meer hadden we in beide jaren nog een groep beter gescoord (respectievelijk ‘middenmoot’ en ‘koplopers’).

Nieuwe entree en klantenruimte

In 2015 verlengden we, door prestaties in 2014, het KWH- huurlabel tot in 2017 (en inmiddels, door prestaties in 2015, tot in 2018). We behielden ook ons VCA**-certificaat, wat inhoudt dat onze bouwplaatsen en onze wijze van werken daar veilig worden geacht.

Door de klachtencommissie van Woningstichting Weststellingwerf werden gedurende 2015 geen ontvankelijke klachten behandeld. Van de hulplijn van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland maakten de huurders van de woningstichting, zowel in absolute aantallen, als procentueel, minder gebruik dan de huurders van andere aangesloten corporaties.

Wetenswaardigheden over de organisatie

In 2015 bleef het personeelsbestand op peil, er gingen geen mensen weg en er kwamen ook geen nieuwe binnen. Binnen het toezichthoudende orgaan, de Raad van Commissarissen, trad de heer Nieuwhof af. Zijn opvolger werd begin 2016 benoemd. In 2015 werd de organisatie-optimalisatie doorgevoerd, zoals die in 2014 was voorbereid. De aanpassingen aan het bestaande gebouw die daarvoor nodig waren, werden gekoppeld aan de optimalisatie van de publieksruimte. Op 3 oktober 2015 werd ‘open huis’ gehouden om het resultaat aan huurders en andere belangstellenden te tonen.

Het complete document is elders op onze site te vinden: jaarverslag. U kunt het document vanaf die plek ook downloaden.

Gepubliceerd: zondag 19 juni 2016