Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Herstructureringsprojecten

Haulerweg fase I, Wolvega

Op 24 en 25 augustus zijn de sleutels uitgereikt aan de bewoners van de nieuwe woningen op de locatie Haulerweg 53 t/m 71 (voorheen 53 t/m 79). Alle woningen zijn direct verhuurd en inmiddels ook allemaal bewoond. Elders in dit blad stellen we twee huurders aan u voor. Wij vinden dat de nieuwbouw zich mooi schikt in het straatbeeld van de Haulerweg. De woningen zijn groter dan de gesloopte, we hebben ze verder naar achteren geplaatst (met een duur woord ‘teruggerooid’) en we hebben de tussenwoningen meerwaarde gegeven door ze aan de achterzijde bereikbaar te maken met de eigen auto. Al die effecten hebben tot consequentie gehad dat we achter de bestaande erven meer ruimte nodig hadden. De daarvoor benodigde grond hebben we aangekocht. De foto’s geven een beeld van de voor- en van de achterzijde van de woningen.

Haulerweg fase II, Wolvega

De uitplaatsing van bewoners uit de woningen Haulerweg 13 t/m 31 vordert gestaag. Enkele tijdelijke bewoners zijn (terug) verhuisd naar de nieuwbouw een stukje verderop. We gaan er nog steeds van uit dat alle woningen eind oktober vrij zijn om te kunnen worden gesloopt. Het overleg met de gemeente over de verstrekking van de omgevingsvergunning nadert een afronding. Een van de punten van discussie was een tijdlang de mate waarin de woningen hier teruggerooid zouden mogen worden. Het doel is om hier dezelfde woningen te bouwen als op de eerste herstructureringslocatie aan de Haulerweg. Ook het ontsluitingsprincipe van de tussenwoningen is hetzelfde. Daarvoor hoeven we in deze fase geen grond aan te kopen. De huidige kavels zijn dusdanig diep dat het allemaal ineens past. Als het meezit kan nog dit jaar met de nieuwbouw worden gestart, de oplevering is dan tegen het midden van volgend jaar.

Herstructurering J.W. Frisostraat/W. Lodewijkstraat; herinrichting locatie W. Lodewijkstraat/ Sickengastraat (locatie voormalige MAVO), Wolvega

Het overleg met de bewoners van de J.W. Frisostraat (nrs. 43 en 45) en de W. Lodewijkstraat (duplexen) heeft ertoe geleid dat we voldoende draagvlak onder onze plannen hadden om aan huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland een adviesvraag voor sloop en nieuwbouw te doen. De Bewonersraad heeft positief op die adviesvraag gereageerd, op basis waarvan we het sociale pakket voor alle bewoners van toepassing hebben kunnen verklaren. Dat is eind augustus gebeurd. Daardoor kan een start worden gemaakt met de uitplaatsing. Met de gemeente is gewerkt aan de stedenbouwkundige intekening van de vervangende nieuwbouw voor bovengenoemd herstructureringsgebied, maar ook voor de te slopen voormalige MAVO-school op de hoek van de W. Lodewijkstraat en de Sickengastraat. Zoals eerder gesteld, willen we hier een voor het hele gebiedje architectonisch samenhangende nieuwbouw realiseren. Uitgangspunt is de plattegrond van de woningen, zoals we die realiseerden en nog gaan realiseren langs de Haulerweg. Ook hier willen we de ontsluiting van de tussenwoningen, achterlangs met auto, vorm geven. Verdere uitwerking van de plannen moet nog plaatsvinden.

Het lijkt mogelijk om 30 straatgerichte woningen, dit wil zeggen woningen met de woonkamer aan de straatzijde, te realiseren (op de eerdere schets was het uitgangspunt nog 28 woningen). Tussen de 6 en 10 woningen zullen als levensloopbestendige woning worden gerealiseerd. Dergelijke woningen hebben een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Dit ‘praatplaatje’ is een hulpmiddel geweest in het overleg met de gemeente om te kijken hoe we tot voor beide partijen acceptabele randvoorwaarden voor de invulling van het terrein kunnen komen. Aan nadere planvorming wordt gewerkt.

Ds. Reitsmastraat/Ds. van der Tuukstraat, Noordwolde

Met de bewoners van de Ds. Reitsmastraat (nrs. 18 t/m 28) en de Ds. van der Tuukstraat (nrs. 1 t/m 39) is tot nu toe tweemaal plenair overlegd over de toekomst van de door hen bewoonde woningen. De overleggen verlopen in goede sfeer, in aanwezigheid van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland. Stapsgewijs wordt toegewerkt naar een gezamenlijke uitkomst.

Gepubliceerd: woensdag 12 oktober 2016