Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Herbenoeming Commissarissen

Pieter Nieuwhof heeft vanaf  2008 zitting en is de oudgediende binnen de Raad. Hij trad halverwege de zittingsperiode van een onverwachts aftredend lid aan en kan daardoor nu nog een (verkorte) termijn van twee jaar volmaken (uittredend per eind 2015). De heer Nieuwhof ziet met name toe op de technische kant van het werk van de woningstichting: onderhoud, nieuwbouw, de wijze van aanbesteden, duurzaamheid en milieuaspecten.

Oeds de Jager trad in 2010 aan, direct in de functie van voorzitter. Hij heeft er dus één termijn van vier jaar op zitten en is nu herbenoemd voor een periode van nog vier jaar (uittredend in 2017). Als voorzitter is de heer De Jager het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. Bovendien  is de heer De Jager ook de financieel specialist van de raad. Hij ziet daarbij toe op de administratieve organisatie en op het ‘in control’ zijn van de van de woningstichting.  

Toezicht

Op het functioneren van de corporatie en haar directeur-bestuurder wordt toezicht uitgeoefend door een college van ‘wijze’ mensen. Bij  Woningstichting Weststellingwerf heet dit college ‘de Raad van Commissarissen’ en deze raad bestaat in ons geval uit vijf personen. De Raad van Commissarissen houdt niet alleen toezicht, maar geeft de bestuurder ook gevraagd en ongevraagd advies en treedt naar de bestuurder toe ook op als werkgever.  

Gedragsregels binnen de sector schrijven voor dat personen maximaal 8 jaar lid mogen zijn van een Raad van Commissarissen. Om te voorkomen dat alle kennis binnen zo’n raad in één keer verloren gaat doordat men allemaal gelijktijdig aftreedt, wordt er een rooster van aftreden gehanteerd. Over de (her)benoeming van personen in de raad gaan de (aanwezige) raadsleden zelf. 

Gepubliceerd: donderdag 10 april 2014