Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Gesprekken met belanghouders op 16 oktober 2014

Belanghouders Woningstichting Weststellingwerf bijgepraat

 

Op 16 oktober 2014 hield Woningstichting Weststellingwerf voor het vijfde achtereenvolgende jaar  haar informerende bijeenkomst met haar maatschappelijke belanghouders. De bijeenkomst geeft de belanghouders de gelegenheid om zich, buiten de reguliere bestuurlijke contacten, tegenover bestuur én raad van commissarissen van de woningstichting uit te spreken over gevoerd en te voeren beleid.

 

Op de bijeenkomst waren (bestuurlijke) vertegenwoordigers van gemeente Weststellingwerf, van de in de gemeente werkzame zorg- en welzijnspartijen (Liante, Alliade en Timpaan), van collega-corporaties (WoonFriesland en PSBwonen), verenigingen van plaatselijk belang van Noordwolde, Nijeholtpade, De Hoeve, Boijl, Oosterstreek en dier koepel (Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf) aanwezig. Van de zijde van de woningstichting woonden alle leden van de raad van commissarissen, de bestuurder en het managementteam het overleg bij.

 

Voor de pauze zijn plenair de jaarverslaglegging over 2013, het verloop van activiteiten in 2014 en de voor 2015 voorgenomen activiteiten behandeld. Daarbij zijn de prestaties vanuit verschillende invalshoeken belicht: volkshuisvestelijk (beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de voorraad), financieel en organisatorisch. Bij de vooruitblik op 2015 is de aanstaande wijziging van regelgeving (Herzieningswet, Novelle van Blok, AmvB’; overheveling van zorgtaken naar de gemeentes, de zgn. ‘decentralisaties’) betrokken, alsmede de jongste inzichten m.b.t. demografische ontwikkelingen (vergrijzing en krimp). Er zijn vragen gesteld waarvan de beantwoording leidde tot verduidelijking van wat gedaan is en wat we van plan zijn. Er zijn geen opmerkingen geplaatst die zouden moeten leiden tot aanpassing van voorgenomen beleid en activiteiten.

 

Na de pauze is in gemengde groepen, met leden van de raad van commissarissen als groeps-gesprekleider, specifiek het nieuw geformuleerde leefbaarheidsbeleid besproken. Deze bespreking heeft geleid tot uitingen van instemming en ondersteuning en tot extra inzichten, waarvan onderstaand de belangrijkste worden weergegeven:

 • Prima initiatief, kan bijdragen aan ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel, zelfwerkzaamheid, participatie en  sociale cohesie in dorp of wijk;
 • Goed dat de ondersteuning alleen plaatsvindt als anderen ook hun verantwoordelijkheid nemen;
 • Wees er alert op dat de middelen afkomstig zijn van huurders en dat het te ressorteren effect van een ondersteuning dus ook nadrukkelijk het belang van huurders moet dienen;
 • Zorg ervoor dat de ondersteuning het algemeen belang dient in dorp of wijk (dus niet richten op een speciale doelgroep);
 • Ga niet uit van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, maar geef voorrang aan projecten die het best aan criteria voldoen en daarnaast het meeste effect sorteren;
 • Hou de regeling laagdrempelig;
 • Meet na realisatie en verloop van tijd het effect van projecten die ondersteund zijn;
 • Aangedragen aanvullende doelen van besteding:
  • Realisatie van snel internet en wifi-punten in dorpen;
  • Ondersteunen van professionalisering van kader van verenigingen;
  • Ondersteuning van opbouw websites van verenigingen;
  • Ondersteuning bij het verwerven van bijdragen van andere fondsen;
  • Ondersteuning bij ontwikkeling, realisatie, beheer dorpshuis.

Afgesproken is dat de input wordt meegewogen bij de opstelling van het definitieve beleid.

Gepubliceerd: zondag 4 januari 2015