Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Gesprekken met belanghouders op 14 en 15 oktober 2010

Op 14 en 15 oktober 2010 heeft Woningstichting Weststellingwerf gesprekken gevoerd met externe (maatschappelijke) partijen die in de lokale situatie actief zijn en wier acteren relevant is voor het doen en laten en presteren van de corporatie. De partijen zijn door de corporatie aangemerkt als haar lokale belanghouders.

Als basis voor de overleggen gold het bespreken van de op hoofdlijnen geformuleerde strategieën van de corporatie voor de komende beleidsperiode. De strategiedefinities maken onderdeel uit van het Ondernemingsplan 2011 – 2015. Naast de “strategie”, omvat dit ondernemingsplan ook de beschrijving van de ideële grootheden van de corporatie, alsmede de jaarlijkse activiteitenplannen, taakstellende jaarbegrotingen en financiële meerjarenperspectieven. Genoemde ideële grootheden (“mission statement” en ondernemingsdoelstellingen) zijn tijdens de gesprekken ook toegelicht en door de belanghouders becommentarieerd. Er was ruimte om ook andere gespreksonderwerpen te berde te brengen.

Er werd gesproken met:

  • Gemeente Weststellingwerf (bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd);
  • Zorg- en welzijnsinstellingen Et Bientwark, Talant en Meriant (onderdelen van Alliade) en Timpaan Welzijn (deels bestuurlijk en functioneel, deels functioneel vertegenwoordigd);
  • Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (bestuurlijk en functioneel vertegenwoordigd);
  • Woningcorporaties Woonfriesland en Protestantse Stichting Bejaardenwoningen in regionaal verband (functioneel vertegenwoordigd);
  • (Afvaardigingen van) Besturen van de verschillende verenigingen van plaatselijk belang (Dorpsbelang Boijl, Dorpsbelang Oldeholtpade, Dorpsbelang Oosterstreek, Dorpsbelang Nijeholtpade, Dorpsbelang De Hoeve, Dorpsbelang Noordwolde, Dorpsbelang De Blesse/Peperga, Dorpsbelang Munnekeburen/Scherpenzeel, Dorpsbelang Munnekeburen/Scherpenzeel); (afvaardiging van) het bestuur van Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (overkoepelende organisatie voor dorpsbelangen in Weststellingwerf).

Namens de corporatie namen de bestuurder, een ruime afvaardiging van de Raad van Commissarissen en, in wisselende samenstelling, leden van het managementteam van de corporatie aan de gesprekken deel. 

De corporatie heeft op basis van de gesprekken kunnen vaststellen dat haar omgeving de corporatie herkent in de ideële statements en in overwegende mate de te hanteren strategieën kan begrijpen en waarderen. Van de aanbevelingen, suggesties, reminders en kritische kanttekeningen van de kant van de belanghouders is door de corporatie goed kennis genomen. De informatie is gebruikt bij de verdere uitwerking van de strategieën, heeft soms tot wijziging van standpunten en soms tot nuancering ervan geleid. Met betrekking tot de punten waarbij dit niet gebeurde, kunnen we uitleggen waarom we dat niet gedaan hebben.

Van de verschillende overleggen zijn beknopte verslagen gemaakt. Voor elke partij is het verslag van het door die partij bijgewoonde overleg beschikbaar. Het definitieve ondernemingsplan zal in de verschillende bestuurlijke overleggen met partijen worden besproken.

Hoewel de gesprekken heel verschillend waren naar inhoud en verloop, heeft de corporatie de gesprekken als zeer waardevol ervaren. In het vervolg zal in de aanloop naar het opstellen van de jaarlijkse activiteitenplannen (en vijfjaarlijks bij de productie van het ondernemingsplan) steeds een dergelijke vorm van overleg worden ingepast.

Gepubliceerd: vrijdag 4 februari 2011