Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Voor huurders belangrijke ontwikkelingen in huursector

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Woningwet (1 juli 2015) en andere wijzigingen in het stelsel verandert er veel in het werk van corporaties. Een deel van de wijzigingen heeft ook consequenties voor huurders en kandidaat-huurders. Die consequenties lichten we hieronder toe.

Passend toewijzen

De Woningwet schrijft voor dat corporaties aan woningzoekende huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, in 95% van de gevallen een woning moeten toewijzen met een huur onder een geldende aftoppingsgrens. Bovendien moet ten minste 90% van alle toewijzingen gedaan worden aan huishoudens met een inkomen tot € 34.911,00 (inkomenspeil 2015). Dit kan als consequentie hebben dat wij meer inkomensvoorwaarden moeten stellen bij de toewijzing. Het heeft ook tot gevolg dat het aanbod voor woningzoekende huishoudens met een net iets hoger inkomen afneemt. De slaagkans voor deze huishoudens om een woning te vinden wordt dus kleiner.

Huursombenadering

Aedes en de Woonbond hebben een akkoord gesloten over de mate waarin de huren de komende drie jaar mogen stijgen. Het akkoord beperkt de jaarlijkse huurstijging door jaarlijkse huurronde en harmonisatie bij mutatie op corporatieniveau tot inflatie + 1%. Dat betekent dat de gemiddelde huurstijging op jaarbasis niet boven dat percentage uit mag komen. Van individuele woningen mag de huur bij de jaarlijkse huurronde met maximaal inflatie + 2,5% stijgen, mits de huurprijs minder bedraagt dan 80% van maximaal redelijk. Is de huurprijs 80% van maximaal redelijk, of hoger, dan mag de huur bij de huurronde met het inflatiepercentage worden verhoogd. Het lijkt erop dat de minister dit akkoord gaat gebruiken voor zijn huurprijsbeleid vanaf 2016.

Woningwaarderingssysteem

Het woningwaarderingssysteem wijzigt per 1 oktober 2015. Punten die tot nu toe werden opgenomen voor ‘omgevingskwaliteit’ worden vervangen door punten die een relatie hebben met de WOZ-waarde van de woningen. Verder zal sprake zijn van een eenmalige neerwaartse bijstelling van de puntprijs. De aanpassing van de punten per woning zal achter de schermen gebeuren, maar zal effect kunnen hebben op de prijsstelling van opnieuw te verhuren woningen. Als ‘zittende’ huurder merkt u er waarschijnlijk niet zoveel van; alleen de specificatie van de punten bij de huurverhogingsronde van 2016 zal anders zijn.

Gepubliceerd: zaterdag 10 oktober 2015