Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Belanghouders-bijeenkomst 2017

Jaarlijks organiseert de woningstichting een bijeenkomst met plaatselijk of gemeentelijk actieve belanghouders. Doel van die bijeenkomst is het contact tussen de Raad van Commissarissen en de bedoelde belanghouders en omgekeerd. Ook wordt inzicht gegeven in de prestaties van het voorbije jaar en de beoogde activiteiten van het volgende jaar. Sinds vorig jaar zijn die beoogde activiteiten ook richtinggevend voor de opgave die we aan de gemeente moeten doen voor de bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave van de gemeente. Omdat we dat bod vóór 1 juli van elk jaar bij de gemeente moeten indienen, vindt de bijeenkomst in het voorjaar plaats.

Voor de bijeenkomst waren de gemeente, De Bewonersraad, zorgpartijen, andere in de gemeente werkzame corporaties, de verenigingen van plaatselijk belang (van die dorpen waarin we bezit hebben) en de Vereniging Kleine Dorpen (VKD) uitgenodigd. Veel van de partijen gaven gevolg aan die uitnodiging.

Na de bespreking van prestaties was er ruimte voor een presentatie door de heer Charlie Kock. Hij hield een inspirerend betoog over de noodzaak om echt aan de slag te gaan met het milieu en maakte inzichtelijk welke opgaven zich daarbij aandienen; voor de maatschappij als totaal, maar ook specifiek voor de corporaties en andere woningbezitters. Daarbij werd duidelijk dat de inspanningen die nodig zijn om de doelstellingen van de overheid op dit gebied te realiseren buitengewoon groot zullen zijn.

Na het betoog van Charlie Kock behandelden we in groepen een aantal dilemma’s. Die hadden te maken met wat Charlie Kock daarvoor had gepresenteerd. De opbrengsten van die discussies werden met de volledige groep besproken en zullen door ons gebruikt worden bij het uitwerken van de koers voor de lange termijn.

 

 

 

 

Gepubliceerd: maandag 4 september 2017