Ik heb een huis

U huurt een woning van Woningstichting Weststellingwerf. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Elke dag opnieuw. Zodat u goed kunt wonen (waarbij 'goed wonen' meer is dan het hebben van een goede woning).

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Provinciale klachtencommissie

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door onze medewerker(s) bent behandeld, kunt u dit aangeven bij de woningstichting. Eerst bij de betreffende medewerker dan wel diens leidinggevende en, vervolgens, als u niet tevreden bent over de afdoening van de klacht, bij de directeur-bestuurder. Bent u ook dan nog niet tevreden over de afhandeling? Dan staat de weg open naar de provinciale klachtencommissie. Dat geldt ook als de directeur-bestuurder niet tijdig - binnen vier weken – op uw klacht reageert.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen die betrekking heeft op het handelen of nalaten van de woningstichting, een van onze medewerkers of een door ons ingeschakelde derde.

Wie kan een klacht indienen? 
Huurders, legale medehuurders, ex-huurders en ingeschreven woningzoekenden kunnen een klacht indienen. Ook een bewonerscollectief, anders dan de overkoepelende huurdersorganisatie, kan een klacht indienen.

Wanneer wordt de klacht niet behandeld?
De klachtencommissie neemt een klacht die ergens anders al is voorgelegd (bijvoorbeeld aan de rechter of de Huurcommissie) niet in behandeling - (niet-ontvankelijk verklaren). Ook de volgende klachten worden niet in behandeling genomen:

  • Klachten die betrekking hebben op de huurprijs en/of de servicekosten. Daarvoor zijn de Huurcommissie en de kantonrechter de bevoegde instanties.
  • Klachten die al eerder zijn behandeld door de commissie. Dat is alleen anders als zich nadien nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan.
  • Klachten die betrekking hebben op de handhaving en uitvoering van door de overheid aan de woningcorporatie opgelegde besluiten.
  • Klachten die anoniem of discriminerend van aard zijn.

Tot slot is altijd een eis dat de klager belang heeft bij zijn klacht. Is van dat belang geen sprake (meer) dan neemt de commissie de klacht ook niet in behandeling.

Kosten
De behandeling van klachten door de klachtencommissie is gratis voor huurders.

Waar kan ik terecht met mijn klacht?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht door de directeur-bestuurder van uw woningcorporatie is afgedaan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie:

e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
brief: Postbus 103, 8860 AC Harlingen

Hier vindt u het reglement van de provinciale klachtencommissie.